found image
Germany, Saxony, Boy making f...
RF 333C4TKJ MR